Q:想要查詢學生的繳費歷史紀錄,該如何操作?

  • 0

Q:想要查詢學生的繳費歷史紀錄,該如何操作?

A:方法1

  到學生資料–>找出學生姓名–>點繳費記錄就會出現明細,見下圖

20160831145639

  方法2

  到列表作業–>點選學生交費詳細–>接著依下列步驟操作

        1.輸入要查詢的區間

        2.將學生框框打勾

        3.找出要查詢的學生姓名

        4.點列印預覽

        20160831150933