Q:如何補印學生繳費收據?

  • 0

Q:如何補印學生繳費收據?

Tags :

Category : 學生管理 , 報名繳費

A:到學費作業–>收據列印–>接著依下列步驟操作

       1.選出欲列印學生姓名

       2.取繳費資料

       3.點選該筆繳費記錄

       4.預覽收據

       5.列印報表

1


Leave a Reply