Q:如何查詢報名是否成功?

  • 0

Q:如何查詢報名是否成功?

Category : 報名繳費

A:到課程資料–>接著依下列步驟操作

       1.找出要查詢的課程

       2.點報名/繳費記錄

       3.取資料

       註:若報名的課程尚未開始上課,在第3個步驟前先把上課中的勾勾拿            掉,然後勾選報名的年度和期別再進行第3步驟

5


Leave a Reply